ПТК-ИЙН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

Монгол Ардын Хувьсгалт Намын Төв Хорооны Улс төрийн товчооны 1953 оны 7 сарын 14-ний 49/129 дүгээр тогтоолоор “УБТЗ-ын техникум ” байгуулах шийдвэр гарч, 1953 оны 7 сарын 22 өдрийн 644 тушаалаар вагон, ашиглалтын техникч бэлтгэх шийдвэрээр 1953-1954 оны хичээлийн жилд элсэлт авах тухай заажээ. Элсэлтийн шалгалтанд 160 хүн бүртгэгдсэнээс 58 хүн элсэн орсны 31 нь монгол, 27 нь орос хүн байжээ. 1953 оны 8 сарын 10-аас багш нарыг томилон хичээлийн байр, сурагчдын сууц бэлдэх аж ахуйн ажлын төсөв орон тоо батлагдан сургалтын үйл ажиллагааг эхэлжээ.

2020-2021 оны хичээлийн жилд мэргэжлийн боловсролын ангид 303 суралцагч, техникийн боловсролын өдөр болон эчнээ ангид 719 оюутан буюу нийт 1022 оюутан суралцаж байна.

2020-2021
2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны УБТЗ-ын даргын А-305 дугаар тушаалаар Төмөр замын Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв нь ТЗДС-ийн дэргэдэх мэргэжлийн болон техникийн боловсрол эзэмшүүлэх Политехник коллеж болж өргөжсөн.

2019
Төмөр замын МСҮТ нь мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх сургалтын тогтолцоог боловсронгуй болгож мэргэжлийн боловсрол, сургалтын чанарыг дээшлүүлэн, мэргэжлийн өндөр ур чадвартай ажилтан бэлтгэн, тэднийг найдвартай, байнгын ажлын байраар хангах тухай Засгийн газрын бодлогыг идэвх, санаачлагатай хэрэгжүүлэн ажиллаж 2013 онд Монгол Улсын “Шилдэг сургалтын байгууллага”-аар шалгарч байсан.

2013
2007 онд Боловсрол соёл шинжлэх ухааны сайдын 215 дугаар тушаал, УБТЗ-ын даргын А-100 дугаар тушаалаар “Төмөр замын Мэргэжлийн Сургалт Үйлдвэрлэлийн төв”-ийг шинэчлэн байгуулсан.

2007
1991 онд ТЗ-ын коллеж байгуулагдаж техникумын сургалтын бааз дээр шаталсан сургалтаар техникч, дэд инженер бэлтгэх болсноор хуучин заах аргын нэгдлийг халж тэнхимийн системд шилжсэнээр багш, суралцагчдын тоо, элсүүлэх мэргэжлийн тоо цөөрсөн.
1991
1990 оны хавар УБТЗ-ын даргын А-89 тоот тушаалаар төмөр замын техникум, ТМДС-ийг нэгтгэн Төмөр замын сургалтын төв нэртэй болгов. Сургуулийн удирдах бүрэлдэхүүнийг сонгон шалгаруулалтаар явуулсан нь ардчилал хөгжих эхний алхам байлаа. БНМАУ-ын их, дээд, тусгай дунд боловсролын тогтолцоонд өөрчлөлт орсонтой холбогдон БНМАУ-ын Шинжлэх ухаан Боловсролын Яамны сайд, УБТЗ-ын хэрэг эрхлэх газрын даргын 1991 оны 4 сарын 22-ны өдрийн 156/А-57 дугаар тушаалаар Төмөр замын сургалтын төвийг Төмөр замын коллеж болгон өөрчилж, Дээд боловсрол олгодог сургалтын байгууллага болгож өөрчлөв.

1990
1985 онд ТМДС нь бие даасан төсөв баланстай, санхүүгийн хувьд төмөр замын хэмжээнд хоёр дахь бие даасан сургууль болж Төмөр замын техникумаас тусгаарлан бие даан Булган аймаг руу шилжив.
1985
1979-1980 онд ТМДС байгуулагдаж 8-р анги төгсөгчдийг элсүүлэн бүрэн дунд боловсролтой мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх болж 1972-1985 он хүртэл УБТЗ-ын техникумынхаа харьяанд сургалт, хүмүүжил үйлдвэрлэлийн ажлаа явуулж байлаа.

1979-1980
1975 онд “Холбооны сургалтын төв” байгуулах БНМАУ-ын Сайд нарын зөвлөлийн шийдвэрээр Төмөр замын техникумаас тусгаарлан бие даасан салбар сургууль болон хөгжжээ.

1975
БНМАУ-ын Сайд нарын зөвлөлийн 1971 оны 11 сарын 31-нийөдрийн 436 тоот тогтоолоор төмөр замын техникумын дэргэд Техник мэргэжлийн сургуулийг 1972 оны 8 сард байгуулах шийдвэр гарч, 1972-1973 оны хичээлийн жилд Төмөр замын техникумын материаллаг бааз, багшлах боловсон хүчнийг түшиглэн 200 сурагчтай 6 мэргэжлээр хичээллэж эхэлсэн.
1971
1964 оны 9 сард авто тээврийн 300 сурагч, 13 багш, 4 ачааны машин, нэг суудлын машин шилжин ирснээр нийт 1000 орчим суралцагчтай болсон. МАХН-ын Төв Хорооны Улс Төрийн Товчооны 1966 оны 9 сарын 29-ний 282 дугаар тогтоолоор тус техникумын дэргэд автомеханик, авто ашиглалт, радио, утсан харилцаа, замын мэргэжлээр орой, эчнээ салбар байгуулагдсан.

1964 оны 9 сар
БНМАУ-ын Сайд нарын зөвлөлийн 1964 оны 9 сарын 2-ны өдрийн 405 тоот тогтоолоор авто тээврийн техникумын үндсэн ангийг төмөр замын техникумтай нэгтгэсэн.
1964
БНМАУ-ын Сайд нарын зөвлөлийн 1962 оны 12 сарын 26-ны өдрийн 652 дугаар тогтоолоор Политехникумын “Холбоо”-ны салбарыг төмөр замын техникумтай нэгтгэсэн байна.
1962
1962-1963 оны хичээлийн жилд оройгоор ашиглалт, илчит тэрэгний механик, төмөр замын санхүү эдийн засгийн мэргэжлээр элсэлт авсан.


1962-1963
1958-1959 оны хичээлийн жилд үндсэн 11 анги, хоёр жилийн курс 6, оройн курс 3, удирдах ажилтны курс 8, мэргэжил дээшлүүлэх курс 7, эчнээ курс 3, хөдөө аж ахуйн курс 3 бүгд 41 бүлэгт 1000 шахам суралцагч суралцаж байв. 


1958-1959
1956-1957 оны хичээлийн жилд техникумын дэргэд байнгын курсээр илчит тэрэгний машинч бэлтгэх болсноор багшлах бүрэлдэхүүн, суралцагчид, ажилчдын тоо өсөн нэмэгдэх болсон.


1956-1957
1955-1956 оны хичээлийн жилд Амгалан уруу сургууль нүүж, хичээлийн шинэ байр баригдаж эхэлсэн нь одоогийн төв I байр юм. 1956 оны 9 сард хичээлийн шинэ дөрвөн давхар байр ашиглалтанд орж слесарь, токарь, мужааны цех, зүтгүүр, вагон, цахилгаан, авто тоормоз, шугам зураг хичээлийн кабинет, лаборатори, улаан булан, гуанз бүхий цогцолбор сургууль болж аж ахуйн хувьд тохижсон.
1955-1956
1954-1955 оны хичээлийн жилд хоёр дахь элсэлтээр зүтгүүр, замын техникч бэлтгэхээр болж 120 гаруй суралцагчтай болж өргөжив.
1954-1955