Техникийн боловсрол олгох сургалтууд

Техникийн боловсрол олгох сургалтаар 1,5 жил болон 3 жилийн ангиуддаа дараах мэргэжлээр сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна.

Үүнд:
  1. Төмөр замын ашиглалтын техникч
  2. Зүтгүүрийн техникч
  3. Замын техникч
  4. Вагоны техникч
  5. Цахилгааны техникч
  6. Төмөр замын машин механизмын техникч
  7. Дохиолол төвлөрүүлэлт хориглолын техникч

Төмөр замын ашиглалтын техникч мэргэжил нь:
Зүтгүүрийн техникч мэргэжил нь:
Вагоны техникч мэргэжил нь:
Замын техникч мэргэжил нь:
Төмөр замын машин механизмын техникч мэргэжил нь:
Дохиолол төвлөрүүлэлт хориглолтын техникч мэргэжил нь:
Цахилгааны техникч мэргэжил нь: