МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТ

2021/04/26

Жил бүр замын даргын батлагдсан сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө болон УБТЗ-ын...

БОГИНО ХУГАЦААНЫ ТҮР СУРГАЛТ

2021/04/26

Төмөр замын 6 мэргэжлээр богино хугацааны түр сургалтуудыг зохион байгуулан...

Техникийн боловсрол олгох сургалтууд

2021/04/25

Техникийн боловсрол олгох сургалтаар 1,5 жил болон 3 жилийн ангиуддаа дараах...

Мэргэжлийн боловсрол олгох сургалтууд

2021/04/25

УБТЗ-ын Политехник коллеж нь Мэргэжлийн боловсрол олгох (1 жилийн ангид) дараах...