2022-2023 оны хичээлийн жилд техникийн боловсрол олгох сургалтад оюутан элсүүлэх журам

2022/06/20

НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛТөмөр замын политехник коллежид 2022-2023 оны хичээлийн жилд...

2022-2023 оны хичээлийн жилд мэргэжлийн боловсрол олгох сургалтад оюутан элсүүлэх журам

2022/06/20

НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛТөмөр замын политехник коллеж /цаашид ПТК гэх/ 2022-2023 оны...